Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Budżet Gminy  / Budżet 2008
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet 2008 Budżet 2008


 

 

Uchwała Nr XXII/155/2007         

Rady Gminy Czarna

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9) lit. d lit. i, pkt. 10) i art.51 ust.2, art. 60 ust.1 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165, art.166 ust.1 i 2 , art.168, art.169 ust.1 pkt.1) i 3), art.170, art.173, art.174, art.182, art.184, art. 188 ust. 2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 29 051 528,04 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

2

 

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości w wysokości 35 366 528,04 zł zgodnie
  z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a zadania inwestycyjne w 2008 roku.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

3

 

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 315 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

      - zaciągniętych kredytów w kwocie  3 150 000,00 zł

      - zaciągniętych pożyczek w kwocie  3 165 000,00 zł

 1. Przychody budżetu w wysokości 8 078 917,18 zł, rozchody w wysokości
  1 763 917,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

 - ogólną w wysokości  1.000 zł na nieprzewidziane wydatki  w budżecie,

 - celową w wysokości  1.000 zł związaną z zarządzaniem kryzysowym.

 

 

5

 

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
  z załącznikiem nr 7.

 

 

6

 

 1. Ustala się dochody w kwocie 86 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

7

 

Plan przychodów i wydatków w kwocie dla:

      - zakładów budżetowych: przychody -1 332 248,00 zł, wydatki 1 333 748,00 zł zgodnie z załącznikiem  nr 9.

 

 

8

 

1.Dotacje podmiotowe dla

    - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 461 500,00 zł zgodnie z załącznikiem 10.

 

 

 

 

9

 

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 90 000,00 zł tj.:

1.dotacja celowa (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo rekreacyjnych na terenie sołectw w kwocie 90.000 zł.

10

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody 15 000,00 zł

2)      wydatki      25.749,49 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

11

Zwiększa się zakres wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych w roku 2010

1)      W programie poz.1 Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę poz. 1. zadanie pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki Budowa kanalizacji Czarna i Grabiny o kwotę 58.876 zł tj. zakończenie robót kanalizacyjnych zgodnie z harmonogramem płatności.

2)      W programie poz. 2 Budowa obiektów użyteczności publicznej:

 - poz. 1, zadanie pn. Budowa Domu Kultury Głowaczowa o kwotę 10.000 zł tj. wykonanie robót  wykończeniowych.

 -  poz. 2, zadanie pn. Adaptacja Domu Ludowego i remizy OSP w Jaźwinach na Centrum kulturalno-informatyczne o kwotę 10.000 zł tj. wykonanie robót  wykończeniowych.

 

12

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 660 000 zł,

a.        krótkoterminowa pożyczka lub kredyt bankowy na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł,

b.       krótkoterminowa pożyczka lub kredyt bankowy dla zapewnienia płynności finansowej projektu z ZPORR pn. Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej do kwoty 2 960 000 zł,

2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  6 315 000,00 zł,

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 1 763 917,18 zł.

 

13

 

Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 660 000,00 zł,

2)      zaciągania zobowiązań :

a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane pochodzących ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 w kwocie 4.033.879 zł,

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku  2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,

3)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,

4)      upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 20 000,00 zł,

5)      przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej gminy za wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

6)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

 

14

Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

 

15

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat rat pożyczek i kredytów gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

 

 

16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Załączniki do pobrania:data wytworzenia2008-01-15
data udostępnienia2008-01-15
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin253
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@