Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Czarna
Menu góra
Strona startowa Aktualności Akty Prawa Miejscowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Akty Prawa Miejscowego, bieżące, menu 1260 - BIP - Urząd Gminy Czarna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego

Uchwała nr LV/432/2009 - z dnia 30 listopada 2009 - w spr. zmiany Uchwały Nr XLII/406/2005 w spr. ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna

Uchwała nr LV/433/2009 - z dnia 30 listopada 2009 - w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIII/320/2005 Rady Gminy Czarna w spr. uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna

Uchwała nr LVI/440/2009 - z dnia 10 grudnia 2009 - w spr. upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2010 roku na zakup inwestycyjny w postaci samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Głowaczowej

Uchwała nr LVIII/452/2009 - z dnia 30 grudnia 2009 - w spr. zmiany Uchwały Nr XXVII/268/2004 z dn. 30.11.2004 w spr. wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr LVIII/460/2009 - z dnia 30 grudnia 2010 - w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr LXVIII/534/2010 - z dnia 26 lipiec 2010 - w spr. zmiany Uchwały Nr XVII/344/2009 z dn. 16.03.2009 w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia

Uchwała nr LXIX/543/2010 - z dnia 30 sierpnia 2010 - w spr. wyrażenia zgody na użyczenie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na czas nieokreślony parteru budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Czarnej

Uchwała nr LXX/558/2010 - z dnia 27 września 2010 - w spr. zaliczenia do kategorii drogi gminnej Nr 1291 relacji Czarna – Jawornik - granica powiatu

Uchwała nr LXX/559/2010 - z dnia 27 września 2010 - w spr. rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów

Uchwała nr LXXI/578/2010 - z dnia 25 października 2010 - w spr. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Grabinach, Głowaczowej od ANR w Rzeszowie

Uchwała nr LXXI/581/2010 - z dnia 25 października 2010 - w spr. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna

Uchwała nr II / 9 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 - w spr. ustalenia ceny żyta w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku na terenie Gminy Czarna dla potrzeb podatku rolnego

Uchwała nr II / 10 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 - w spr. zmiany Uchwały Nr XXVII/268/2004 Rady Gminy Czarna z dn. 30.11.2004 w spr. wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała nr III / 11 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 - w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie czarna jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

Uchwała nr III / 18 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 - w spr. Uchwała Budżetowa Gminy Czarna  na rok 2011

Uchwała nr IV / 30 / 2011 z dnia 01 luty 2011 - w spr. zmiany Uchwały XXI/210/2004 z dn. 30.06.2004 w spr. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała nr IV / 34 / 2011 z dnia 01 luty 2011 - w spr. sprzedaży nieruchomości w Starej Jastrząbce w drodze przetargu

Uchwała nr IV / 37 / 2011 z dnia 01 luty 2011 - w spr. zmiany Uchwały XXXVII/268/2008 z dn. 22.11.2008 w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr IV / 38 / 2011 z dnia 01 luty 2011 - w spr. zmiany Uchwały XXXVII/268/08 z dn. 22.11.2008 w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr VI / 48 / 2011 z dnia 28 luty 2011 - w spr. zmiany Uchwały LXXI/581/2010 Rady Gminy Czarna z dn. 25.10.2010 w spr. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna

Uchwała nr XV / 95 / 2011 z dnia 22 sierpnia 2011 - w spr. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Stara Jastrząbka – teren eksploatacji kruszywa

Uchwała nr XV / 105 / 2011 z dnia 22 sierpnia 2011 - w spr. opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czarna

Uchwała nr XVIII / 123 / 2011 z dnia 07 litopada 2011 - w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVIII / 124 / 2011 z dnia 07 litopada 2011 - w spr. ustalenia ceny żyta w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku na terenie Gminy Czarna dla potrzeb podatku rolnego

Uchwała nr XVIII / 125 / 2011 z dnia 07 litopada 2011 - w spr. ustalenia stawek od środków transportowych na terenie Gminy Czarna.

Uchwała nr XVIII / 127 / 2011 z dnia 07 litopada 2011 - w spr. zmiany Uchwały Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Czarna z dn. 07.11.2011 w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XX / 136 / 2011 z dnia 12 grudnia 2011 - w spr. zmiany Uchwały XXI/120/2004 z 30.06.2004 w spr. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała nr XXI / 141 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 - w spr. Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na 2012 rok

Uchwała nr XXI / 144 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 - w spr. ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna

Uchwała nr XXVI / 177 / 2012 z dnia 13 kwietnia 2012 - w spr. określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Uchwała nr XXVI / 178 / 2012 z dnia 13 kwietnia 2012 - w spr. zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Czarna

Uchwała nr XXVI / 184 / 2012 z dnia 13 kwietnia 2012 - w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy czarna na obszarze miejscowości Golemki

Uchwała nr XXVII / 185 / 2012 z dnia 21 maja 2012 - w spr. zmiany Uchwały XXIII/243/2004 RG czarna w spr. ustalenia na terenie gminy sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy PSP

Uchwała nr XXVII / 188 / 2012 z dnia 21 maja 2012 - w spr. zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Czarna”

Uchwała nr XXVIII / 202 / 2012 z dnia 25 czerwca 2012 - w spr. zmiany uchwały XXI/210/2004 w spr. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała nr XXVIII / 203 / 2012 z dnia 25 czerwca 2012 - w spr. zmiany uchwały XXXIII/320/05 w spr. uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna

Uchwała nr XXIX / 204 / 2012 z dnia 30 lipca 2012 - w spr. podziału gminy Czarna na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XXXI / 223 / 2012 z dnia 10 września 2012 - w spr. podziału Gminy Czarna na stałe obwody głosowania.

Uchwała nr XXXV / 250 / 2012 z dnia 29 listopada 2012 - w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXV / 251 / 2012 z dnia 29 listopada 2012 - w spr. ustalenia ceny żyta w pierwszych trzech kwartałach 2012 r na terenie Gminy Czarna dla potrzeb podatku rolnego.

Uchwała nr XXXV / 253 / 2012 z dnia 29 listopada 2012 - w spr. zmiany uchwały XLII/344/2009 w spr. warunki przyznawania wypłat nauczycielom do wynagrodzenia

Uchwała nr XXXV / 254 / 2012 z dnia 29 listopada 2012 - w spr. zmiany uchwały LV/521/2006 w spr. zasad udzielania stypendium dla uczniów

Uchwała nr XXXV / 262 / 2012 z dnia 29 listopada 2012 - w spr. zawarcia porozumienia w spr. udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów gmin

Uchwała nr XXXVII / 276 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 - w spr. Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na 2013 rok.

Uchwała nr XXXVII / 277 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 - w spr. regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna

Uchwała nr XXXVII / 278 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 - w spr. szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXXVII / 279 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 - w spr. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała nr XXXVII / 280 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 - w spr. terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXVII / 281 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 - w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi okładanej przez właściciela

Uchwała nr XXXVIII / 288 / 2013 z dnia 28 stycznia 2013 - w spr. zmiany uchwały nr XLII / 344/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 16 03 2009 w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przekazywania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagradzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. 

Uchwała nr XXXVIII / 291 / 2013 z dnia 28 stycznia 2013 - w spr.. zmiany w uchwale nr XLII/343/2009 Rady gminy Czarna dnia 16 03 2009r. w spr. zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisk kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czarna oraz zasad zwalniania od obowiązków realizacji tych zajęć.

Uchwała nr XXXIX / 295 / 2013 z dnia 25 lutego 2013 - w spr. zmiany w uchwale nr XLII/343/2009 Rady gminy Czarna dnia 16 03 2009r. w spr. zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisk kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czarna oraz zasad zwalniania od obowiązków realizacji tych zajęć.

Uchwała nr XL / 310 / 2013 z dnia 25 marca 2013 - w spr. uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

Uchwała nr XL / 311 / 2013 z dnia 25 marca 2013 - w spr. nadania nazwy ulicy w Czarnej.

Uchwała nr XL / 312 / 2013 z dnia 25 marca 2013 - w spr. zmiany uchwały nr XXXVII/278/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 12 2012 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XL / 313 / 2013 z dnia 25 marca 2013 - w spr. ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarna oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat .

Uchwała nr XLI / 323 / 2013 z dnia 22 kwietnia 2013 - w spr. zmiany Uchwały nr XXXVII/278/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 12 2012 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XLI / 324 / 2013 z dnia 22 kwietnia 2013 - w spr. zmiany Uchwały nr XXXVII/277/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 12 2012 w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna.

Uchwała nr XLI / 327 / 2013 z dnia 22 kwietnia 2013  zmainy Uchwały nr XXI/210/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 w spr. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejsca sprzedaży.  

Uchwała nr XLII / 331 / 2013 z dnia 24 czerwca 2013 - w spr. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XLII / 332 / 2013 z dnia 24 czerwca 2013 - w spr. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gmin.

Uchwała nr XLIII / 342 / 2013 z dnia 19 lipca 2013 - w spr. zmiany uchwały nr XL/313/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2013 r w spr. ustalenia dopłat do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarna oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat.

Uchwała nr XLIII / 343 / 2013 z dnia 19 lipca 2013 - w spr. warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektrycznej.

Uchwała nr XLIII / 344 / 2013 z dnia 19 lipca 2013 - w spr. zmiany uchwały Ne XXI/210/2004 z dnia 30 06 2004  w spr. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała nr XLIV / 353 / 2013 z dnia 26 sierpnia 2013 - w spr. ustanowienia dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarna oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat.

Uchwała nr XLIX / 403 / 2013 z dnia 2 grudnia 2013 - w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Czarna 2014r

Uchwała nr L / 407 / 2013 z dnia 27 grudnia 2013 - w spr. zmiany Uchwały nr XXI/210/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożyci poza miejscem sprzedaży.

Uchwała nr L / 418 / 2013 z dnia 27 grudnia 2013 - Uchwała Budżetowa Gminy Czarna na rok 2014.

UCHWAŁA NR LI/420/2014 RADY GMINY CZARNA z dnia 13 stycznia 2014 roku - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

UCHWAŁA NR LII/434/2014 RADY GMINY CZARNA z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania p. n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290 R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna km 1+973 - 7 + 095

UCHWAŁA NR LII/442/2014 RADY GMINY CZARNA z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
 
UCHWAŁA NR LII/443/2014 RADY GMINY CZARNA z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Grabinach.
 
UCHWAŁA NR LVII/467/2014 RADY GMINY CZARNA z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 
UCHWAŁA NR LIX/490/2014 RADY GMINY CZARNA z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 
UCHWAŁA NR LIX/491/2014 RADY GMINY CZARNA z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 
 
Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Czarna na 2015 rok.
 
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/250/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
 
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
 
Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia sczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
 
Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/467/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasenta oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/210/2004 Rady gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Czarnej.

Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad organizowania pogrzebów przez Gminę Czarna.

Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Czarnej.

Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.

Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała nr XVIII/162/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/154/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 
 

Metryka

data wytworzenia
2013-07-24
data udostępnienia
2013-07-24
sporządzone przez
opublikowane przez
Mateusz Kusek
ilość odwiedzin
2001
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.