Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Czarna
Menu góra
Strona startowa Kontrole Sprawozdanie z kontroli problemowej prowadzenia spraw z zakresu rejestru wyborców 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawozdanie z kontroli problemowej prowadzenia spraw z zakresu rejestru wyborców 2006, bieżące, menu 1186 - BIP - Urząd Gminy Czarna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawozdanie z kontroli problemowej prowadzenia spraw z zakresu rejestru wyborców 2006

Sprawozdanie z kontroli problemowej prowadzenia spraw z zakresu rejestru wyborców 2006

Sprawozdanie

 

 

 

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 czerwca maja 2007r. przez Romana Ryniewicza - Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie oraz Stanisława Franczyka - gł. specjalistę Delegatury KBW w Rzeszowie w Urzędzie Gminy w Czarnej.

Tematyką kontroli objęto sprawy z zakresu prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców i wykorzystania dotacji przeznaczonej na ten cel oraz wydatkowania środków finansowych związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2006r.

W trakcie kontroli informacji udzielali oraz dokumenty udostępniali:

1. Pan Stanisław Zieliński - Sekretarz Gminy.

2. Pan Krzysztof Pękała - inspektor UG (prowadzący rejestr wyborców).

Ustalono następujący stan faktyczny:

1. Prowadzony w Urzędzie Gminy rejestr wyborców spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 12.04.2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. Nr 46, poz.499 z późn. zm.) oraz rozporządzeń ich Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: z dnia 30.04.2003r. (Dz.U. Nr 74, póz. 672) i z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 42, poz.388). Do prowadzenia rejestru stosuje się technikę komputerową. W posiadaniu pracownika prowadzącego rejestr wyborców znajduje się komplet niezbędnych przepisów i wyjaśnień prawnych.

2. Dane osobowe dotyczące stałych mieszkańców gminy aktualizowane są w sposób prawidłowy i systematyczny - zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 30.04.2003r. Wnioski mieszkańców o wpis do rejestru zawierają wymagane dane, decyzje Wójta Gminy w tej sprawie podpisywane były niezwłocznie. Zalecono aby wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców poprzedzone było przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego zasadność złożenia wniosku, z którego należy sporządzić notatkę służbową. W 2006r. do rejestru wyborców, wpisano na wniosek 1 osobę (listopad 2006r.). O wpisaniu wyborcy do rejestru na własny wniosek, zawiadamiano właściwy urząd miasta/gminy.

3. Po otrzymaniu podobnego zawiadomienia z innego urzędu, wyborcę skreślano z własnego rejestru. Wyborców którzy utracili prawa wyborcze - po otrzymaniu stosownego zawiadomienia z sądu -wykreślano z rejestru. Dopełniono obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1-8 rozporządzenia MSWiA w sprawie rejestru wyborców w zakresie wymiany informacji pomiędzy urzędem gminy, w której wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na taki pobyt a urzędem gminy, w której wyborca został wpisany do rejestru wyborców w wyniku zameldowania na pobyt stały lub na własny wniosek.

W bazie danych rejestru wyborców znajdują się 4 karty dodatkowe rejestru (zielone) - wszystkie obejmujące osoby stale zamieszkałe bez zameldowania na pobyt stały (§3 ust.2 pkt 2 lit.a rozporządzenia MSWiA) 10 kart (różowe) w tym: 5 kart dla osób objętych rejestrem i pozbawionych praw wybierania i 5 kart obejmujących osoby wpisane do rejestru wyborców w innej gminie.

4. Brak jest wniosków o udostępnianie rejestru wyborców w myśl przepisu § 10 rozporządzenia MSWiA.

5. Zgodnie z pismem Delegatury KBW z dnia 27 stycznia 2000 r. (sygn. KBW DRz-423/11/2000) opracowane zostały i przesłane w wyznaczonym terminie meldunki o stanie rejestru wyborców. Meldunki sporządzone zostały terminowo i prawidłowo. Stwierdzono, iż aktualizacja rejestru prowadzona jest systematycznie.

6. W wyznaczonym terminie przesyłano (w formie elektronicznej) do Delegatury KBW szczegółowe rozliczenie kart dodatkowych rejestru wyborców.

7.   Urząd Gminy w Czarnej otrzymał w 2006r. dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1917 zł. Wydatkowano całość tej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców wraz z pochodnymi (składki na ZUS i Fundusz Pracy).

8. W 2007r. plan na prowadzenie rejestru wynosi 1914 zł - do dnia kontroli wykorzystano 954 zł na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego rejestr.

9. Przyznane Wójtowi Gminy decyzją Dyrektora Delegatury KBW z dnia 26 września 2006r. środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości 35.550 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006r. zostały wykorzystane w wysokości 35.167 zł. Niewykorzystane środki (stanowiące diety dla członków komisji wyborczych) zostały zwrócone do Delegatury KBW. Informację Wójta Gminy o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wysłano do Delegatury KBW z zachowaniem wyznaczonego terminu.

Urzędnik wyborczy przedstawił w trakcie kontroli szczegółowe zestawienie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wszystkie przedstawione w tym zestawieniu wydatki zostały skonfrontowane z fakturami i umowami zlecenia. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych rozbieżności. Wszystkie poniesione wydatki kontrolujący uznaje za celowe i zgodne z ich przeznaczeniem.

 

 

Kontrolę przeprowadzili:

 

Roman Ryrf

 

Stanisław Franczyk

 

            Rzeszów, dnia 22.06.2007r.

Metryka

data wytworzenia
2007-06-26
data udostępnienia
2007-06-26
sporządzone przez
opublikowane przez
Mateusz Kusek
ilość odwiedzin
834
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.