Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia publiczne  / Zamówienia na podstawie Kodeksu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia na podstawie Kodeksu Cywilnego Zamówienia na podstawie Kodeksu Cywilnego


OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WYCINKA DRZEW W MIEJSCOWOŚCI GRABINY.

Nr sprawy:

IUE.271.6.2018

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Czarna

Ulica; nr

Dworcowa 6

Kod; miejscowość

39-215 Czarna

tel; fax

014 6761030 / 014 6761442

NIP

872-22-20-488

e-mail:

inwestycje@czarna.com.pl

 

OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


WYCINKA DRZEW W MIEJSCOWOŚCI GRABINY
NA DZIAŁCE NR 518/7

 

SPORZĄDZIŁ:

Janusz Bryg                                                                                        30-03-2018 r.

 

                                                                                       ZATWIERDZAM

                                                                                                                   PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

WYCINKA DRZEW W MIEJSCOWOŚCI GRABINY
NA DZIAŁCE NR 518/7
.

Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

  • decyzja na wycinkę drzew,
  • wizja lokalna w terenie.

 

2. Terminy

1) Termin wykonania zamówienia

  Data rozpoczęcia  - od dnia podpisania umowy; data zakończenia 30-04-2018.

2) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30  dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 12-04-2018 o godz. 10:15

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2 (sekretariat UG)

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12-04-2018 o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego
w pokoju nr 2 (parter inwestycje).

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  • wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia


1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

A) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:

- Złożyć Druk "OFERTA", wg wzoru zamawiającego.

4) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 Imię i nazwisko:  Janusz Bryg -  tel. 014 6761030 w. 30.

 

4. Opis sposobu przygotowania ofert

1) Język, w którym należy sporządzić ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.

2) Jedna oferta jeden wykonawca

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

3) Oferta

Ofertę stanowi druk "OFERTA" z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami
i oświadczeniami.

i oznaczona jako : OFERTA NA PRZETARG:

WYCINKA DRZEW W MIEJSCOWOŚCI GRABINY
NA DZIAŁCE NR 518/7

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.

5. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca jest zobowiązany:

do określenia ceny, zawierającej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
w druku "Oferta" .

6. Kryteria i sposób wyboru oferty


1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

L.p.

KRYTERIUM

WAGA %

1.

Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)

100

 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Opis kryteriów:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)

              cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x 100 %

                   cena badanej oferty brutto

 

do pobrania

załącznikidata wytworzenia2018-04-05
data udostępnienia2018-04-05
sporządzone przezJanusz Bryg
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin333
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@