Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia na podstawie Prawa Zamówień Publicznych Zamówienia na podstawie Prawa Zamówień Publicznych


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna ...

 Ogłoszenie nr 556615-N-2017 z dnia 2017-07-25 r.

Gmina Czarna: PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna Część I. 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. Część II. 3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna, krajowy numer identyfikacyjny 85166107900000, ul. ul. Dworcowa  6 , 39215   Czarna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 146 761 030, , e-mail inwestycje@czarna.com.pl, , faks 146 761 442. Adres strony internetowej (URL): www.czarna.com.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej, za posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie, za posrednictwem posłańca Adres: Urzad Gminy w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna Część I. 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. Część II. 3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. Numer referencyjny: IUE-ZP-271- 9/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna Realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Czarna, które zostało podzielone na dwie części: Część I. 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. Część II. 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. Przedmiotem zamówienia - CZĘŚCI-I jest: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Głowaczowa, Gmina Czarna polegająca na rozbudowie istniejącego budynku technicznego, budowa reaktora biologicznego z zapleczem technicznym, montaż kontenerowej stacji zlewnej, montaż silosu na wapno wraz z budową płyty fundamentowej, montaż biofiltra, budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji technologicznych i elektroenergetycznych, rozbudowa dróg wewnętrznych- działka nr ewid.gr.885/10. – pozwolenie na budowę nr 515/2016. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa na terenie działek o nr ew. 153, 43, 187, 188, 189, 190, 191/6, 191/5, 191/4, 192/4, 192/3, 192/2, 192/1, 193, - pozwolenie na budowę nr 38/2016 (długość kanalizacji 570,5 + przepompownia) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa na terenie działek o nr ew. od 75/5 do 75/21, 270, 274/1 - pozwolenie na budowę nr 529/2016 (długość kanalizacji -455mb + przepompownia) CZĘŚCI-II jest: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarna, Gmina Czarna polegająca na przebudowie budynku administracyjno - technicznego, przebudowie zbiornika uśredniającego, budowie zbiornika reaktora, rozbudowa drogi wewnętrznej i placów manewrowych, rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, wody i elektrycznej, - działka nr ewid.gr.863, 881/1, 881/3, 881/4 – pozwolenie na budowę nr 71/2017. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna na terenie działek o nr ew. 254/10, 254/5, 253/7, 253/8 253/14, 252, 251, 202, 201/11, 201/8, 201/10, 201/1, 172/1, 209, 208, 207/3, 207/2, 207/1,200,199, 198, 197, 196/2, 195/3, 195/2, 195/4 196/1. (długość kanalizacji -944mb + przepompownia) Kod CPV : 45252127-4, 45330000-9, 45252200-0, 45231300-8, 45252124-3 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: Dokumentacja projektowa, - opis techniczny, rysunki (przekroje normalne, typowe), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , - przedmiar robót , Część I - opracowana przez SEWTECH s.c. Grocholin 38, 89-240 Kcynia ul. Toruńska 155 – zakres oczyszczalna, opracowana przez Tadeusza Parę 39-215 Czarna, ul. Mickiewicza 61, 39-215 Czarna i Arkadiusza Wilka ul. Starzyńskiego 116, 39-200 Dębica – zakres sieci kanalizacyjnej Część II - opracowana przez Zakład usług Projektowych i Instalacyjnych mgr inż. Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica - zakres oczyszczalni, opracowana Arkadiusza Wilka ul. Starzyńskiego 116, 39-200 Dębica – zakres sieci kanalizacyjnej Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i służy do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentami podstawowymi do opisu przedmiotu zamówienia są projekt budowlany, projekty wykonawcze i STWiOR. W przypadku robót sieci kanalizacyjnej w Chotowej (2-odcinki) i Czarnej długość sieci kanalizacyjnej przyjąć zgodnie z przedmiarami robót (ilości te są zgodne z złożonym wnioskiem o współfinansowaniu zamówienia). 3. Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych - zostało zawarte w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, stanowiącej element dokumentacji projektowej. 4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które są zawarte w w-w dokumentach, planach, rysunkach, opisie technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i w przedmiarze robót, - Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Gdy sposób świadczenia i okoliczności świadczenia, realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane, przez osoby występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem), to niezależnie od innych przepisów, wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zawrzeć z osobami zaangażowanymi w wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, umowę o pracę. Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę ( tj. na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014r.poz. 1502, z późn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. czynności na stanowiskach robotniczych: Brukarz; Cieśla; Dekarz; Glazurnik; Hydraulik; Malarz budowlany; Monter instalacji elektrycznych; Murarz; Operator sprzętu budowlanego; Operator wózka widłowego; Operator żurawia; Pomocnik budowlany; Pomocnik monter instalacji sanitarnych; Pomocnik monter konstrukcji stalowych; Pomocnik monter szalunków systemowych; Robotnik budowlany; Tynkarz. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia- robót budowlanych. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykonujących czynności wskazane w pkt 1) , wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. W konsekwencji będzie traktowane jako nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
II.5) Główny kod CPV: 45252127-4 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45330000-9

45252200-0

45231300-8

45252124-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-28 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunków: a) Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (w okresie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN; Uznając, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne, Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp , określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania tego warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek powinien być spełniony przez każdego z partnerów konsorcjum ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 PLN; c) Wykonawca powinien wykazać, że posiada minimalny roczny obrót, w obszarze objętym zamówieniem, tj. obszarze robót budowlanych , w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości minimum 2 000 000,00 PLN. Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W przypadku określenia przez Wykonawców w składanych dokumentach: środków finansowych, zdolności kredytowej, sumy gwarancyjnej i minimalnego rocznego obrotu w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Na podstawie art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową, określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. A. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegające na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni tj. wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych wraz z wyposażeniem technologicznym o przepustowości minimum Qd,śr = 200 m3/d , oraz winien załączyć dowody określające: a) czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, b) w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. B. Na podstawie art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp: „Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.” Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia skieruje minimum następujące osoby: a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; b) Kierownik robót budowlanych, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; c) Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Opis rodzaju uprawnień budowlanych i opis rodzaju specjalności posiadanych uprawnień należy zamieścić w Wykazie osób (Załącznik do SIWZ) w kolumnie : -Posiadane kwalifikacje zawodowe-. Z zapisów w Wykazie osób winno jednoznacznie wynikać spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zapisy dotyczące uprawnień budowlanych winny bez jakichkolwiek wątpliwości wskazywać na posiadanie w-w uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Jeżeli Wykonawca będzie wskazywał uprawnienia budowlane równoważne do aktualnie obowiązujących tj. wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), winien jednoznacznie opisać ich rodzaj i specjalność oraz wykazać, że są to uprawnienia równoważne do opisanych w pkt B litery a), b), c), i wymienionych w rozporządzeniu. Z zapisów w Wykazie osób winna jednoznacznie wynikać podstawa do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kolumna: Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami) . Należy wskazać na jakiej podstawie wykonawca będzie dysponował osobami wskazując, że jest to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie skierowania przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.). Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - art.23 ust.1 ustawy Pzp, oceniane będzie ich łączne spełnianie w-w warunków. Osoby wskazane w Wykazie osób i ich doświadczenie zawodowe tam opisane, winny być tożsame z osobami podanymi w złożonej Ofercie . Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt. : „ § 7 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5: 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.”

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Z złożonego (NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, winno jednoznacznie wynikać że wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegające na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni tj. wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych wraz z wyposażeniem technologicznym o przepustowości minimum Qd,śr = 200 m3/d 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z zapisów w Wykazie osób (złożonym NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO) winno jednoznacznie wynikać spełnianie warunku skierowania wymienionych tam osób do realizacji zamówienia tj. zapisy dotyczące uprawnień budowlanych winny bez jakichkolwiek wątpliwości wskazywać na posiadanie w-w uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Jeżeli Wykonawca będzie wskazywał uprawnienia budowlane równoważne do aktualnie obowiązujących tj. wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), winien jednoznacznie opisać ich rodzaj i specjalność oraz wykazać, że są to uprawnienia równoważne do opisanych i wymienionych w rozporządzeniu. Z zapisów w Wykazie osób winna jednoznacznie wynikać podstawa do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kolumna: Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami) . Należy wskazać na jakiej podstawie wykonawca będzie dysponował osobami wskazując, że jest to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp. Osoby wskazane w Wykazie osób i ich doświadczenie zawodowe tam opisane, winny być tożsame z osobami podanymi w złożonej Ofercie . 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 4) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 5) Oświadczenie wykonawcy o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, tj. obszarze robót budowlanych, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA: Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Na podstawie treści § 13 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający żąda przedłożenia (na wezwanie Zamawiającego) dokumentu: „Opis elementów jakich użyje Wykonawca do realizacji zamówienia” – Wzór stanowi Załącznik do SIWZ. Zamawiający żąda, aby autentyczność tego dokumentu i dołączonych kart katalogowych została poświadczona przez Wykonawcę.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. Wymagania Zamawiającego dotyczące -innego podmiotu- : Zgodnie z treścią art. 22a ustawy Pzp : „Art. 22a. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 . 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (podwykonawstwo) . 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.” Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt. : „ § 9 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający ŻĄDA dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.” Ponieważ ustawodawca użył w w-w przepisie (§9 ust. 1 w-w Rozporządzenia) sformułowania -w szczególności- żądanie powyższych dokumentów (punkty 1 - 4), ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpujące. W zależności od rodzaju przedłożonych dokumentów i sposobu sformułowania ich treści, zamawiający może żądać innych dokumentów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący udowodnią zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia i pozwolą dokonać: oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt. : „ § 9 ust. 2 - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 „ (w-w Rozporządzenia) : „1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; - NIE DOTYCZY: w tym postępowaniu Zamawiający NIE określa podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; - NIE DOTYCZY: w tym postępowaniu Zamawiający NIE określa podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp. 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);” Dokumenty podmiotów zagranicznych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) cyt. : „ § 7 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 (Rozporządzenia): 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.” II. 1. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - art.23 ust.2 ustawy Pzp (np. Konsorcjum , spółki cywilne) do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ i w Sekcji III.4. ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące każdego z uczestników konsorcjum- wspólnika spółki cywilnej. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Na podstawie Art. 25a. ust. 6 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, …. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu … oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu …. oraz brak podstaw wykluczenia.” 5. Zamawiający żąda aby Wykonawca podał w złożonej ofercie: okres udzielanej gwarancji, w miesiącach. III. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na każdą część zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 56 8642 1139 2013 3928 3328 0006 . W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się datę i godzinę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) i wniesienia wadium w formie opisanej w art. 45 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp tj. gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych- Zamawiający żąda aby w treści gwarancji byli wskazani wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum - wszyscy uczestnicy konsorcjum, w spółce cywilnej - wszyscy wspólnicy spółki cywilnej). 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej), gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz, że - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 5). 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pok. 4 lub zamieścić w osobnym opakowaniu – opisanym: WADIUM, dołączonym do oferty. Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to doręczenie zamawiającemu (beneficjentowi) oryginału dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) w formie pisemnej. Forma pisemna dokumentu nierozłącznie wiąże się z własnoręcznym podpisem osoby, która wyraziła wolę w treści dokumentu. Oryginał dokumentu Zamawiający definiuje jako przedmiot materialny, na którym utrwalono oświadczenie woli w postaci znaków graficznych. Własnoręczny podpis wystawcy na dokumencie nadaje mu walor dokumentu oryginalnego. Konsekwencją niedostarczenia przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, oryginału gwarancji jest uznanie, że wadium nie zostało wniesione i tym samym znajdzie zastosowanie przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli … wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy). 7. Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp: -Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin   udzielonej gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -23 niniejszego paragrafu Umowy. 2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2). 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy. 9. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 11. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 12. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 13. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 14. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres. 15. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 16. W przypadku zmian budżetu gminy lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, Zamawiający dopuszcza zmiany: 1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 2) terminu realizacji niniejszej Umowy, 3) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 17. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 18. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 21. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 22. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu. 23. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 24. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 25. W przypadku wystąpienia zmian wymienionych w 142 ust. 5 uPzp Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z propozycją zmiany wynagrodzenia podając uzasadnienie zmiany i kompletne, wyczerpujące wyliczenie, z którego będzie ona wynikała. Wykonawca winien udowodnić wpływ w-w zmian na wzrost kosztów wykonania zamówienia. Zmiana wynagrodzenia podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego i dalszym negocjacjom pomiędzy stronami umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-08, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przedmiotem   zamówienia są roboty budowlane : PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI   WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna , Część I. 1. Rozbudowa i przebudowa   oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 2. Budowa sieci kanalizacji   sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m.   Chotowa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I. 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głowaczowa. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa. Przedmiotem zamówienia - CZĘŚCI-I jest: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Głowaczowa, Gmina Czarna polegająca na rozbudowie istniejącego budynku technicznego, budowa reaktora biologicznego z zapleczem technicznym, montaż kontenerowej stacji zlewnej, montaż silosu na wapno wraz z budową płyty fundamentowej, montaż biofiltra, budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji technologicznych i elektroenergetycznych, rozbudowa dróg wewnętrznych- działka nr ewid.gr.885/10. – pozwolenie na budowę nr 515/2016. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa na terenie działek o nr ew. 153, 43, 187, 188, 189, 190, 191/6, 191/5, 191/4, 192/4, 192/3, 192/2, 192/1, 193, - pozwolenie na budowę nr 38/2016 (długość kanalizacji 570,5 + przepompownia) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Chotowa na terenie działek o nr ew. od 75/5 do 75/21, 270, 274/1 - pozwolenie na budowę nr 529/2016 (długość kanalizacji -455mb + przepompownia) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45330000-9, 45252200-0, 45231300-8, 45252124-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-06-28 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin   udzielonej gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przedmiotem   zamówienia są roboty budowlane : PROGRAM POPRAWY CZYSTOŚCI ZLEWNI RZEKI   WISŁOKI- Etap IV Gmina Czarna: Część II. 1. Rozbudowa i przebudowa   oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 2. Budowa sieci kanalizacji   sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m.   Czarna.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II. 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarna. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna. Przedmiotem zamówienia CZĘŚCI-II jest: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarna, Gmina Czarna polegająca na przebudowie budynku administracyjno - technicznego, przebudowie zbiornika uśredniającego, budowie zbiornika reaktora, rozbudowa drogi wewnętrznej i placów manewrowych, rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, wody i elektrycznej, - działka nr ewid.gr.863, 881/1, 881/3, 881/4 – pozwolenie na budowę nr 71/2017. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią sieciową w m. Czarna na terenie działek o nr ew. 254/10, 254/5, 253/7, 253/8 253/14, 252, 251, 202, 201/11, 201/8, 201/10, 201/1, 172/1, 209, 208, 207/3, 207/2, 207/1,200,199, 198, 197, 196/2, 195/3, 195/2, 195/4 196/1. (długość kanalizacji -944mb + przepompownia) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45330000-9, 45252200-0, 45231300-8, 45252124-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-06-28 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin   udzielonej gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Do pobrania

Specyfikacja.

Załączniki - wersja edytowalna.

ROZB OCZYSZCZALNI Głowaczowa.

ROZB OCZYSZCZALNI CZARNA cz1.

ROZB OCZYSZCZALNI CZARNA cz2.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treśći specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Przedmiar Oczyszczalnia Czarna - uzupełnienia

Przedmiar - kosztorys - korekta Kanalizacja w Czarnej ul. Wojska Polskiego

Informacje zamieszczone przez zamawiającego na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 


Aktualności powiązane:


data wytworzenia2017-07-25
data udostępnienia2017-07-25
sporządzone przezEugeniusz Pyziński
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin174
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@