Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały 2018 rok Uchwały 2018 rok


pdf.pngUchwała nr XLIX 463/2018 z dnia 29.01.2018 rokuw sprawie zmiany budżey Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.png Uchwała nr XLIX 464/2018 z dnia 29.01.2018 roku w sprawie zmiany wielolrtniej prognozy fiinansowej Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała nr XLIX 465/2018 z dnia 29.01.2018 roku w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego.

pdf.pngUchwała nr XLIX 466/2018 z dnia 29.01.2018 roku w sprawie zaciągniecia kredytu dlugoterminowego.

pdf.pngUCHWAŁA NR L/467/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna udzielanej spółkom wodnym.
pdf.pngUCHWAŁA NR L/468/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
pdf.pngUCHWAŁA NR L/469/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.

pdf.pngUCHWAŁA NR L/470/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie zasad zmiany budżety Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUCHWAŁA NR LI/471/2018 RADY GMINY CZARNAz dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LI/472/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Czarna.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LI/473/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Czarnej.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LI/474/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Grabiny

pdf.pngUCHWAŁA NR LI/476/2018 RADY GMINY CZARNAz dnia 27 marca 2018 r. podziału gminy Czarna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
pdf.pngUchwała Nr LI/ 477/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.
pdf.pngUCHWAŁA NR LI/478/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr L/467/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna udzielanej spółkom wodnym.

pdf.pngUchwała Nr LI / 479/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.png
Uchwała Nr LI/480/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUchwała Nr LII/481/2018 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Czarna na lata 2018-2020.

pdf.pngZałącznik nr 1 do uchwały Nr LII/481/2018

pdf.pngUCHWAŁA NR LII/482/2018 RADY GMINY CZARNAz dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla bezdomnych.


pdf.pngUCHWAŁA Nr LII/483/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała Nr LII/484/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

pdf.png Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/484/2018

pdf.pngUCHWAŁA NR LII/485/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie regulaminu korzystania z kortów funkcjonujących przy Parku Turystyczno-Rekreacyjnym w Czarnej, będącym mieniem komunalnym Gminy Czarna, administrowanym przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

pdf.pngUchwała Nr LII/486/2018  Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Budowa parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Grabiny”

pdf.pngUchwała Nr LII/487/2018   Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Przerytym Borze”

pdf.pngUchwała Nr LII/488/2018   Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała Rady Gminy nr 489 z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarna na 2018 rok.

pdf.pngUCHWAŁA NR LIII/490/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z kortów funkcjonujących przy Parku Turystyczno-Rekreacyjnym w Czarnej, będącym mieniem komunalnym Gminy Czarna,  administrowanym  przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LIII/491 /2018 Rady Gminy Czarna z dnia  29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Żdżary.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LIII/492/2018 Rady Gminy Czarna z dnia  29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa.

pdf.pngUchwała Nr  LIII/493/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

pdf.png Załacznik do uchwały Nr  LIII.493.2018

pdf.pngUchwała Nr LIII/494/2018 Rady Gminy Czarna z dnia  29  maja 2018 roku w sprawie:  ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

pdf.png Załacznik do uchwały Nr LIII.494.2018

pdf.pngUchwała  Nr LIII/495/2018 Rady Gminy  C z a r n a z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/396/2017  Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała Rady Gminy nr 496 z 29 maja 2018 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUCHWAŁA Nr  LIV/497/2018 Rady Gminy Czarna z dnia  19 czerwca 2018  roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Golemki.

pdf.pngUchwała Nr  LIV/498/2018 Rady Gminy Czarna z dnia  19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarna  na 2017 rok.

pdf.pngUchwała  Nr LIV/499/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na 2017 rok.

pdf.pngUchwała  Nr LIV/500/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie    zatwierdzenia     sprawozdania     finansowego    Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej.

pdf.pngUchwała Nr LIV/501/2018 Rady Gminy Czarna z dnia  19 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia  na stanowisku Wójta Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała  Nr LIV/502/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie  ustalenia dodatku specjalnego  na stanowisku  Wójta Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała  Nr LIV/503/2018 Rady Gminy  Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała  Nr LIV/504/2018 Rady Gminy  Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała Nr LIV/505/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej.

pdf.pngUchwała Nr LIV/506/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej.

pdf.pngUchwała Nr LIV/507/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/465/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego.

pdf.pngUchwała Nr LVI5082018 Rady Gminy czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

pdf.pngUchwała Rady Gminy Czarna nr 509 z 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmian  w budżecie Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUchwała Nr LV/510/2018 Rady Gminy  Czarna z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/503/2018  Rady Gminy Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała Nr LV/511/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

pdf.pngUchwała Rady Gminy Czarna nr 512 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała Nr LV/513/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany  w budżecie Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUchwała Rady Gminy Czarna nr 516 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna "Borowa 1".

pdf.pngUchwała Nr LV/518/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. 

pdf.pngUchwała Nr LV/519/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

pdf.pngUchwała Nr LV/520/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

pdf.pngUchwała Rady Gminy Czarna Nr LVI/521/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała Nr LV/522/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany  budżetu Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUCHWAŁA NR LVII/523/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Czarna.

pdf.pngUCHWAŁA NR LVII/524/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czarna.

pdf.pngUchwała Nr LVII/525/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarna a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przekazania Gminie Radomyśl Wielki zadania publicznego – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych w Dulczy Małej i Pniu.

pdf.pngUchwała Nr LV/526/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany  Uchwały numer LIV/503/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała Nr LV/527/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Czarna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

pdf.pngUchwała Nr LV/528/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie: przyznania pomocu de minimis uczestnikom projektu pn."Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno".

pdf.pngUchwała Nr LV/529/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany  budżetu Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUCHWAŁA NR LVII/530/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna.

pdf.pngUCHWAŁA NR LVIII/531/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna „Chotowa – Potok” – ETAP 1.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LVIII/532/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie  nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Czarna.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LVIII/533/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 września 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Głowaczowa w drodze przetargu.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LVIII/534 /2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Grabiny.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LVIII/535/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Głowaczowa.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LVIII/536/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w miejscowości Róża.

pdf.pngUCHWAŁA Nr LVIII/537/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania  publicznego od Powiatu Dębickiego.

pdf.pngUchwała Nr LVIII/539/2018 Rady Gminy  Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała  Nr LVIII/540/2018 Rady Gminy  Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała  Nr  LVIII/542/2018 Rady Gminy  Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała  Nr LVIII/543/2018 Rady Gminy  Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

pdf.pngUchwała Nr LVIII/549/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zmiany  budżetu Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUchwała Nr LVIII/550/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała Nr LIX/551/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Satatutu Gminy Czarna.

pdf.pngUchwała Nr LIX/552/2018 Rady Gminy Czarna z dnia  18 października 2018 roku w sprawie sprzedaży  gruntu w miejscowości Borowa w drodze bezprzetargowej.

pdf.pngUchwała Nr LIX/553/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 18 października 2018 roku w sprawie sprzedaży  gruntu w miejscowości Chotowa w drodze bezprzetargowej.
pdf.pngUchwała Nr LIX/554/2018 Rady Gminy Czarna z dnia18 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Grabiny.
pdf.pngUchwała Nr  LIX/557/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 18 października 2018 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr  XLVI/440/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przejęcia realizacji zadania  publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu utrzymania dróg publicznych w Gminie Czarna.

pdf.pngUchwała  Nr LIX/558/2018 Rady Gminy  Czarna z dnia 18 października 2018 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr LI/479/2018  Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Dębickiemu.
pdf.pngUchwała LIX 559 2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego.

pdf.pngUchwała LIX 560 2018 z dnia 18 pażdziernika 2018 roku w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na wyprzedzające fiannsowanie działań finansowanych z budżetu  Unii Europejskiej

pdf.pngUchwała Nr LIX/561/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: zmiany  budżetu Gminy Czarna na rok 2018.

pdf.pngUchwała Nr LIX/562/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.data wytworzenia2018-05-09
data udostępnienia2018-05-09
sporządzone przez
opublikowane przezWaldemar Lipiński
ilość odwiedzin766
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@