Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Budżet Gminy  / Budżet 2010
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet 2010 Budżet 2010


 

 

 

Uchwała Budżetowa Gminy Czarna

na rok 2010

Nr LVIII/455/2009

Rady Gminy Czarna

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. d lit. i, pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 60 ust.1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 32 317 413 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 28 338 988 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 978 425 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

 

 

§ 2.

 

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 34 177 199,67 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 25 759 373 zł, w szczególności  na:

1)      wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16 710 723 zł, w tym na:

a)      wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 661 832 zł,

b)      wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 048 891zł;

2)      dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 322 665 zł;

3)      świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 874 854 zł;

4)      obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 851 131 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 417 826,67 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 417 826,67 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp (pochodzących ze źródeł zagranicznych) w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 5 659 500,67 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

 

§ 3.

 

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 859 786,67 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 239 977,71 zł                      i z pożyczek w kwocie 619 808,96 zł.

 

§ 4.

 

1. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 5 073 780,67 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 213 994 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 777 786,67 zł, tj. w kwocie wyższej niż planowany deficyt budżetu jako skutek zaplanowania dochodów przeznaczonych na spłatę kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 918 000 zł.

 

 

§ 5.

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy           w kwocie 2 000 000 zł,

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 777 786,67 zł,

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek               i kredytów w kwocie 2 295 994 zł.

 

 

§ 6.

 

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 34 500 zł.

 

 

§ 7.

 

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2010 roku jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 975 521 zł i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157 000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 8.

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 350 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 102 350 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

 

 

§ 9.

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody w kwocie 5 508 537 zł i wydatki w kwocie 5 508 537 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej             i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

 

 

§ 10.

 

Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 720 zł,  tj. wydatki na dotację celową do samorządu województwa na realizację Projektu „Podkarpacki  System e-Administracji Publicznej – PSeAP” .

 

 

§ 11.

 

Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków funduszu sołeckiego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.          o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 240 490 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

 

 

§ 12.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska               i Gospodarki Wodnej:

1)      plan przychodów w kwocie 20 000 zł,

2)      plan wydatków w kwocie 20 000 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

 

 

§ 13.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

Plan przychodów  i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej:

1)      plan przychodów w kwocie 1 216 563 zł,

2)      plan wydatków w kwocie 1 212 382 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 14.

 

Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;

2)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł;

3)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu polegających na:

a)      zmianach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia       i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b)      zmianach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na zaplanowaniu nowych wydatków majątkowych;

4)      upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień           w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki;

5)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

 

§ 15.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

 

 

§ 16.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

do pobraniadata wytworzenia2009-12-30
data udostępnienia2010-01-11
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin289
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@