Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Budżet Gminy  / Budżet 2009
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet 2009 Budżet 2009


Uchwała Nr XXXIX/308/2008

                                                         Rady  Gminy  Czarna

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9) lit. d lit. i, pkt. 10) i art.51 ust.2, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2 , art. 168, art. 169 ust. 1 pkt.1) i 3), art. 170, art. 173, art. 174, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

1

 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

    w wysokości 30.749.683,29 zł  w podziale na dochody:

1) bieżące w wysokości 27.117.277 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.632.406,29 zł.

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały          w wysokości 4.489.056 zł.

2

 

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 w wysokości 35.850.456,64, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.527.658,00 zł, w tym w szczególności:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.510.322 zł,

-dotacje w wysokości 974.125 zł,

-wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.045.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.322.798,64 zł.

2. Kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych    

    zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

          w wysokości 4.489.056 zł.

3. Ustala się limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w    

    latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3A.

    Wyodrębnia się wydatki na finansowanie poszczególnych programów w 2009 roku zgodnie

    z załącznikiem nr 3:

1) Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia                      

   w wodę 5.074.300 zł,

2)Budowa obiektów użyteczności publicznej 300.000 zł.

 

4.      Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

3

 

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.100.773,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

      - zaciągniętych kredytów w kwocie  3.470.640 zł,

      - zaciągniętych pożyczek w kwocie     1.630.133,35 zł.

2.  Kredyty i pożyczki na  sfinansowanie  planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie  

     6.180.640 zł, tj.  w   kwocie   większej niż    planowany    deficyt    budżetu   w  kwocie   

     5.100.773,35 zł,  jako  skutek    zaplanowania    dochodów    przeznaczonych    na 

     spłatę długoterminowej pożyczki pomostowej kwocie 1.079.866,65 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 8.483.240,00 zł, rozchody w wysokości
      3.382.466,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

 - ogólną w wysokości  1.000 zł na nieprzewidziane wydatki  w budżecie,

 - celową w wysokości  1.000 zł związaną z zarządzaniem kryzysowym.

 

5

 

1.      Ustala się dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.281.640.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego:

a.       w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dla Powiatu Dębickiego:

-       na Budowę chodnika przy drodze powiatowej Chotowa Przecław w miejscowości Grabiny w kwocie 180.000 zł,

-       na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1280 Pilzno Róża                              w kwocie 475.640 zł,

-       na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1280 Pilzno Róża na odcinku Czarna (od torów) Borowa Róża w kwocie 600.000 zł,

          

b.      w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Dębickiego:

-       na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla ograniczenia stref skażenia w kwocie 6.000 zł.

 

 

6

 

Ustala się dotację celową na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 5.000 zł zaplanowaną w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Komisariatu Policji w Czarnej.

 

 

 

 

7

 

 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

 

 

8

 

Plan przychodów i wydatków dla:

      - zakładów budżetowych w kwocie:

       przychody -1.199.465,00 zł,  wydatki 1.199.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 9.

 

9

 

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 855.125 zł w tym dla Gminnego Centrum  Kultury  i    Promocji   w  Czarnej  w kwocie 855.125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

10

 

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 114.000 zł tj.:

1.dotacja celowa (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) na podstawie Ustawy  z dnia 29 lipiec 2005 roku o sporcie kwalifikowanym  (Dz. U. Nr 15 poz. 1298 z późn. zm.) dla klubów sportowych jako dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Czarna w kwocie 114.000,00 zł.

 

11

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody 20 000,00 zł,

2)      wydatki      20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

12

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

a.        krótkoterminowa pożyczka lub kredyt bankowy na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00 zł,

2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  6.180.640,00 zł,

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 2.302.600,00 zł.

13

Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł,

2)      zaciągania zobowiązań:

a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane pochodzących ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 w kwocie 618.876 zł,

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku  2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,

3)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,

4)      upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000,00 zł,

5)      przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej gminy za wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

6)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

14

Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

15

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat rat pożyczek i kredytów gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

 

16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

do pobrania:

Prognoza sfinansowania długu

 1. Załącznk nr 1
 2. Załącznk nr 2
 3. Załącznk nr 3
 4. Załącznk nr 3a
 5. Załącznk nr 4
 6. Załącznk nr 5
 7. Załącznk nr 6
 8. Załącznk nr 7
 9. Załącznk nr 8
 10. Załącznk nr 9
 11. Załącznk nr 10
 12. Załącznk nr 11


data wytworzenia2008-12-30
data udostępnienia2009-02-02
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin263
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@