Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Budżet Gminy  / Budżet 2007
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet 2007 Budżet 2007


Uchwała Nr IV/23/2006

Rady Gminy Czarna

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9) lit. „d” lit. „i”, pkt. 10) i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art.166 ust.1 i 2 , art.168, art.169 ust.1 pkt.1) i 3), art.170, art.173, art.174, art.182, art.184, art. 188 ust. 2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

1

Dochody budżetu gminy w wysokości 29 377 100,54 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości w wysokości 29 721 685,47 zł zgodnie
  z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 344 584,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 344 584,93 zł

 1. Przychody budżetu w wysokości 2 176 000,00 zł, rozchody w wysokości
  1 831 415,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 000,00 zł

 

5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
  z załącznikiem nr 7.

6

 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

7

Plan przychodów i wydatków w kwocie dla:

- zakładów budżetowych: przychody - 690 450,00 zł, wydatki – 688 900,00 zł zgodnie         

z załącznikiem nr 9.

8

1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej:

1)      z tytułu dopłaty do ceny wody -    5 140,00 zł

2)      z tytułu dopłaty ceny ścieków -   77 960,00 zł

           zgodnie z załącznikiem nr 10.

 1. Dotacje podmiotowe dla

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 260 000,00 zgodnie z załącznikiem 11.

 

9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody – 15 000,00 zł

2)      wydatki    – 21 743,50 zł

zgodnie z załącznikiem 12

                                               

10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00 zł

2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 344 584,93 zł

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 1 831 415,07 zł

 

11

Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł

2)      zaciągania zobowiązań :

a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane pochodzących ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł

3)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

4)      przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej gminy za wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

5)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

 

13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do pobrania:data wytworzenia2007-03-09
data udostępnienia2007-03-09
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin242
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@