Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Jednostki  / Jednostki organizacyne  / Gminne Centrum Kultury i Promocji
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminne Centrum Kultury i Promocji


STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ROZDZIAŁ I
1.

l .Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej zwane dalej Gminnym Centrum zostało utworzone na mocy Uchwały Nr LIII/315/98 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 kwietnia 1998 roku.. 2. Gminne Centrum Kultury i Promocji działa na podstawie: 2.1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. ?114 poz.493 z poźn. zm.) oraz 2.2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85 póz 539) 2.3. Postanowień niniejszego Statutu.

2.

1. Gminne Centrum obejmuje swoją działalnością teren gminy Czarna i jest instytucją kultury

2. Gminne Centrum posiada osobowość prawną 

3.

 Siedzibą Gminnego Centrum jest miejscowość Czarna ul. Dworcowa 6

4.

 Organizatorem dla Gminnego Centrum w Czarnej jest Gmina Czarna

5. 

skreślony

6.

1. Gminne Centrum jest koordynatorem nad działalnością placówek upowszechniania kultury na terenie gminy Czarna, twórczością ludową i amatorskim ruchem artystycznym.

2. Opiekę metodyczno-instruktażową nad bibliotekami sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

3. Gminne Centrum jest również koordynatorem i propagatorem rozwoju działalności turystyczno-rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Czarna. Zakres i przedmiot działalności:

ROZDZIAŁ II 

7.

 1. Gminne Centrum realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, czytelnictwa, upowszechniania kultury, sportu, turystyki i rekreacji.

2. Gminne Centrum wielokierunkową działalność kulturalną, rekreacyjno-turystyczną i sportową realizuje na podstawie własnego programu.

3. Gminne Centrum spełnia funkcje: upowszechnieniową, informacyjno-dokumentacyjną, promocyjną i usługową.

8.

 l. Podstawowymi celami Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek są:

 1. Pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
 2. Ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego gminy poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji
 4. Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych wśród mieszkańców gminy.
 5. Upowszechnianie informacji o dorobku gminy, osiągnięć instytucji, rejestrowanie  wydarzeń,popularyzowanie i promowanie twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, przedstawianie najcenniejszych wartości artystycznych kultury narodowej.

9.

II. Powyższe cele Gminne Centrum realizuje poprzez:

1. Edukację kulturalną środowiska w szczególności dzieci i młodzieży realizującą się w zainteresowaniach uczestników, poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, organizowanie kursów, konkursów, przeglądów, festiwali we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej.

2. Organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych

3. Opiekę i promocję nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową na terenie gminy.

4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy.

5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

6. Prowadzenie działalności bibliograficznej.

7. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

8. Przy bibliotekach wiejskich na terenie Gminy mogą działać Koła Przyjaciół Bibliotek, które służą upowszechnianiu czytelnictwa; w skład kół wchodzą przedstawiciele czytelników i organizacji społecznych.

9. Działalność rekreacyjno-wypoczynkową oraz rozrywkową zapewniającą uczestnikom racjonalne spędzanie czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.

10. Działalność instrukcyjno-metodyczną obejmującą pomoc dla placówek kultury, bibliotek, amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

11. Koordynację działalności kulturalnej na terenie gminy.

12. Gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji dotyczącej zjawisk kulturowych na terenie Gminy.

13. Działalność usługową dla społeczeństwa w oparciu o posiadaną bazę, kadrę oraz działające zespoły artystyczne.

14. Prowadzi działalność poligraficzną i wydawniczą.

10.

Gm inne Centrum samodzielnie dobiera środki i metody konieczne do wykonania zadań określonych w 9

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja.

11.

1. Na czele Gminnego Centrum stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem jego działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. Powołanie Dyrektora Gminnego Centrum może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Radę Gminy.

4. Do obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum należy w szczególności:

 • Reprezentowanie Gminnego Centrum na zewnątrz
 • Kierowanie pracami Gminnego Centrum oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd i użytkowanie.
 • Przedstawianie Zarządowi Gminy, a w razie potrzeby także Radzie Gminy do zatwierdzenia planów: pracy, finansowego i działalności inwestycyjnej.
 • Decydowanie o celowości wydatków Gminnego Centrum
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów: o pracę, zlecenia, o dzieło.
 • Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, służącej pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań podstawowych Gminnego Centrum.
 • Przedstawianie Zarządowi Gminy, a w razie potrzeby także Radzie Gminy informacji o działalności programowej, finansowej i gospodarczej Gminnego Centrum oraz spraw i wniosków wymagających decyzji Zarządu Gminy lub Rady Gminy.

5. Obowiązki zastępcy Dyrektora na czas nieobecności Dyrektora Gminnego Centrum pełni wskazany przez niego pracownik.

12.

Organizację wewnętrzną Gminnego Centrum , zakres działań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określa nadany przez Dyrektora Regulamin Organizacji Wewnętrznej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek.

13.

1. Dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone aktualnymi przepisami prawa.

2. Wynagrodzenia pracowników Gminnego Centrum ustalane są na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników.

ROZDZIAŁ IV

14

Majątek i finanse

1. Gminne Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Gminne Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów

3. Przychodami Gminnego Centrum są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu dzierżawy, dotacja z budżetu gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł

15

skreślony

16

skreślony

17.

1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum jest plan działalności opracowany przez Dyrektora Gminnego Centrum z uwzględnieniem wysokości dotacji z budżetu gminy i zatwierdzony przez Radę Gminy.

2. Plan finansowy Gminnego Centrum zawiera w miarę potrzeb : plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji

18.

Środki finansowe Gminnego Centrum gromadzone są na odrębnym koncie bankowym.

19.

1.Gminne Centrum może tworzyć z zysku lub innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych.

2. Zasady gospodarowania tym funduszem określa regulamin opracowany przez Dyrektora Gminnego Centrum i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

20.

Gminne Centrum może tworzyć zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy wspólnie z Urzędem Gminy w Czarnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

21.

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

22.

Organizator może zlikwidować Gminne Centrum Kultury i Promocji, przy czym zobowiązany jest na 6 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji.

23.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek używa pieczęci:

1. podłużnej o treści;

GMINNE CENTRUM KULTURY i PROMOCJI Ul. Dworcowa 6 39-215 Czarna tel. 67-61-429

2. okrągłej zawierającej po środku wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

3 podłużej treści :  

Wiejska Biblioteka Publiczna w Czarnej w Grabinach
w   Jaźwinach
w Przyborowie

4. okragłej zawierającej po środku wizerunek godła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu biblioteki j/w w pkt. 3.data wytworzenia2005-05-17
data udostępnienia2005-05-17
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin337
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@