Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół


Uchwała NrLV/328/98 Rady Gminy Czarna z dnia 27 maja 1998 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czarnej.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art.18 ust2 pkt 9 lit "h" oraz art.40 ust.2 i art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rolni o samorządzie terytorialnym /tj. z 1996 roku Dz.U.nr 13 póz. 74 z póżn.nmn./ art.104 ust.1 , w związku z art.34 a ust. 1 i 2 ustawy z dniia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / tj.z 1996 roku Dz.U.nr 67 póz. 329 z póżn.zmn/ oraz 46"c" Statutu Gminy Czarna oraz Uchwały Nr LV/327/98 z dnia 27 maja 1998 roku Rady Gminy Czarna w sprawie utworzeenia GZEAS - Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:

1.

Nadaje się Statut Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Czarnej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Czarna.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr LW328/98 Rady Gminy Czarna z dnia 27 maja 1998 roku

STATUT
GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINSTRACYJNEGO SZKÓŁ W CZARNEJ

Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1

1. Gminny Zespół Ekonoomiczno-Administracyjny Szkół w Czarnej zwany w skrócie GZEAS jest jednostką organizacyjną Gminy Czarna.

2. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół został utworzony przez Radę Gminy Czarna Uchwałą Nr LV/327/98z dnia 27 maja 1998 roku z dniem 1 lipca 1998 roku.

3. GZEAS jest jednostką budżetową finansową z budżetu Gminy Czarna.

4.Siedziba GZEAS mieści się w Urzędzie Gminy Czarna.

2.

GZEAS działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / tj.z 1996 roku Dz.U.nr 13,poz.74 z póżń.zmn./
 2. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/tj. z 1996 r.Dz.U. Nr 67 poz.329 z póżń.zmn./,
 3. ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe /Dz.U.nr 72,poz.344 z póżń.zmn./
 4. niniejszego statutu.

3.

GZEAS został utworzony w celu wykonywania zadań własnych Gminy Czarna w stosunku eto szkół podstawowych i przedszkoli publicznych .

4.

GZEAS używa pieczęci o treści" Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czarnej".

5.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o placówce oświatowej należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i przedszkola publiczne,których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Czarna.

Rozdział II
ZADANIA GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNOnADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ.

6.

Do zadań GZEAS w zakrsie określonym w 3 niniejszego statutu należy:

 1. Zapewninie kadrowych i organizacyjnych warunków działania placówek działających w sferach określonych w 3 niniejszgo statutu. Postanowienie to nie narusza kompetencji dyrektorów placówek oświatowych wynikających z przepisów szczegółowych.
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z wyodrębnieniem poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym pomoc w opracowywaniu planów finansowych oraz prowadzenie analityki wydatków poszczególnych jednostek,
 3. wykonywanie uchwał Rady Gminy i Zarządu Gminy oraz współdziałanie z merytorycznymi Komisjami Rady Gminy.
 4. udział w przeglądach stanu technicznego i BHP oraz wykonywanie remontów szkół,
 5. występowanie do organów gminy w kwestiach dotyczących utrzymania na odpowiednim poziomie technicznym placówek oświatowych, gwarantujące wykonywanie przez te placówki swych zadań statutowych,
 6. zarządzanie nieruchomościami,
 7. zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych,
 8. współpraca ze związkami zawodowymi reprezentyjącymi interesy pracowników,
 9. pomoc prawna,
 10. sporządzanie merytorycznych materiałów i analiz dla organów gminy i dla organów administracji państwowej.
 11. wizytowanie placówek oświatowyxh w trybie nadzoru adminisfracyjno-finansowego.

7.

W szczególności GZEAS wykonuje zadania własne Gminy Czarna:

 1. związane z prowadzeniem placówek oświatowych wynikające z ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty / t.j z 1996 roku Dz.U.nr 67 poz.329 z póżn.zmn./ oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela / Dz.U.Nr 3 poz.9 z póżn.zmn./ takie jak:
  -występowanie do organów gminy w sprawach związanych z zapewnieniem placówkom oświatowym warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki .wychowywania i opieki,
  -organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
  -wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania oraz innych zadań statutowych,
  -opracowywanie wniosków dotyczących zakładania,likwidacji i reorganizacji placówek oświatowych,
  -współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i wykonywanie zaleceń tych organów w zakresie unormowanym ustawą,
  -występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych do dyrektora placówki oświatowej,
  -współdzjałanie z organami placówek oświatowych,
  -przejmowanie i przechowywanie dokumentacji zlikwidowanej placówki oświatowe] oraz prowadzenie archiwum,
  -analiza wniosków dotyczących dotowania placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne,
  -prowadzenie zadań zleconych przez organy administracji rządowej z zakresu oświaty,
  -występowanie z wnioskami do organów gminy w sprawach dotyczących opłat za przedszkola,
  -wykonywanie obsługi kadrowej oraz przejmowanie i przechowywanie dokumentacji kadrowej zlikwidowanej placówki oświatowej oraz prowadzenie archiwum.
 2. Postanowienie to nie narusza kompetencji dyrektorów placówek oświatowych wynikających z przepisów szczególnych.

Rozdział III

ORGANY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ

8.

1. GZEAS zarządza i kieruje Dyrektor GZEAS.

2. Dyrektora GZEAS powołuje i odwołuje Zarząd Gminy Czarna po wcześniejszym zaopiniowaniu przez merytoryczną Komisję Rady Gminy Czarna.

9.

1 .Dyrektor GZEAS reprezentuje GZEAS na zewnątrz.

2. Do składania w Imieniu GZEAS oświadczeń w zakresie praw l obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.

10.

Dyrektor może powołać organy doradcze i opiniodawcze określając ich nazwę skład osobowy, zakres i tryb działania.

11.

 Do Dyrektora GZEAS należy w szczególności:

 1. zatrudnianie i zwalnianie pracowników GZEAS,
 2. wykonyanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do zatrudnionych w GZEAS pracowników oraz kierowników placówek działających w zakresie zadań o których mowa w 3 niniejszego statutu,
 3. zatwierdzanie projektów organizacyjnych placówek oświatowych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 4. występowanle w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny z wnioskami o przyznanie dyrektorom placówek oświatowych nagród,
 5. występowanle w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny z wnioskami o nadanie dyrektorom placówek oświatowych odznaczeń przewidzianych w ustawie Karta Nauczyciela,
 6. przyznawanie dodatków funkcyjnych l motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Rozdział IV.
ORGANIZACJA GMINNNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ

12.

1. Strukturę organizacyjną,organizację wewnętrzną, szczegółwoy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy GZEAS określa Regulamin Organizacyjny GZEAS nadany przez Dyrektora GZEAS.

2. Regulamin organizacyjny GZEAS wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Gminy Czarna.

3. Dyrektor GZEAS ustala Indywidualne przydziały zadań dla poszczególnych pracowników GZEAS.

Rozdział V
MIENIE GMINNEGO ZESPOłU EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ

13.

1 .GZEAS prowadzi działalność statutową w oparciu o przekazane mu w zarząd mienie Gminy Czarna oraz środki finansowe przekazywane z budżetu gminy.

2. Dyrektor GZEAS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy Czarna.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń GZEAS z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy Czarna.

4. Podstawę gospodarki fhansowej GZEAS stanowi plan finansowy opracowany na okres roku finansowego l zatwierdzony przez Zarząd Gminy Czarna.

Rozdział VI.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

14.

 Zmiana statutu może nastąpić w trybie Jego nadania.

15.

 Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1998 roku.data wytworzenia2005-05-31
data udostępnienia2005-05-31
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin338
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@