Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Jednostki  / Jednostki organizacyne  / Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

kier.

Madura Krzysztof

tel.

( 14 ) 6761-438

Uchwała Nr XXVI/187/2000 Rady Gminy w C z a r n e j z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.

Na podstawie art.18 ust.2 lit "h" w związku z art 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.z 1996 roku Nr 13,poz.74 z póżn.zmn./ art.6 ustawy z dnia 20 grudnia o gospodartce komunalne] / Dz.U. z 1997 roku Nr 9,poz.43 z póżn.zmn-/ oraz art 19 ust.1 ,ust-2 pkt 2 i ust.6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U.nr 155/poz.1014 z póżn.zmn./ - Rada Gminy w Czarnej u c h w a l a , co następuje:

1

Tworzy się z dniem 1 października 2000 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

2

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej działa w formie zakładu budżetowego.

3.

Nadaje się Statut Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej w brzmieniu załącznika do uchwały.

4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wice Przewodniczący

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/! 87/2000 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 sierpnia 2000 r.

STATUT GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

S 1

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zwany w dalszej treści Statutu "Zakładem" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr15, póz.74 z późn.zm.),
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr9, póz.45 z późn.zm.),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr155, póz.1014),
4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych (Dz.U.Nr42,poz.185)»
5) niniejszego statutu.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

$ 2

Przedmiotem działania są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:
1) ochrona środowiska poprzez wywóz, przyjmowanie i oczyszczanie nieczystości płynnych,
2)`wywóz i utylizacja nieczystości stałych,
3) utrzymanie czystości ulic, placów i rowów przydrożnych przy drogach gminnych,
4) budowa, utrzymanie i konserwacja zieleńców,
5) roboty konserwacyjno-remontowe oczyszczalni ścieków i ujęć wodnych,
6) dostarczanie wody oraz utrzymanie sieci wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków i ujęcie wodnych,
7) oznakowanie oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych,
8) utrzymanie przystanków przy drogach na terenie gminy oraz tablic ogłoszeń,
9) utrzymanie szalet publicznych,
10) inne usługi zlecone przez Zarząd Gminy.

$ 5

1. Zakład jest jednostką samorządową i prowadzi swą działalność w formie zakładu budżetowego.

2. Działalność Zakładu opiera się na zasadach pełnego rozrachunku ekonomicznego oraz racjonalnego gospodarowania.

$ 4

Siedzibą Zakładu jest sołectwo Czarna ul.Spółdzielcza 16.

$ 5

Zakład prowadzi pełną i rzetelną rachunkowość oraz sporządza na tej podsta

Rozdział III
Organizacja Zakładu 

$ 6

1. Zakład podlega Zarządowi Gminy Czarna.

2. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Gminy Czarna.

3. Zarząd Gminy może organizować konkursy celem wyłonienia kandydata na Kierownika Zakładu.

4. Kierownik kieruje działalnością Zakładu na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy.

5. Kierownik co najmniej raz na pół roku przedkłada Zarządowi Gminy sprawozdanie z działalności Zakładu.

6. Kierownik upoważniony jest do ponoszenia planowych wydatków budżetowych między paragrafami z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, w ramach obowiązujących przepisów.

7. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działalności Zakładu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

$ 7

1. Kierownik Zakładu kieruje Zakładem samodzielnie przy pomocy:
1) Głównego Księgowego,
2) Podległych pracowników.

2. Zadaniem Głównego Księgowego jest prowadzenie ewidencji księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych, organizacja wypłat wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz kontrola wewnętrzna Zakładu.

3. Szczegółowy podział zadań oraz zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego oraz stanowisk nierobotniczych ustala Kierownik Zakładu.

4. Kierownik Zakładu jest w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pracodawcą dla wszystkich pracowników zakładu.

$ 8

Do zakresu działania Kierownika Zakładu należy :

 1. kierowanie Zakładem zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o zasady racjonalnej gospodarki,
 2. właściwe gospodarowanie majątkiem Zakładu, środkami finansowymi oraz odpowiednie zabezpieczenie mienia,
 3. prawidłowe funkcjonowanie w Zakładzie systemu kontroli wewnętrznej,
 4. składanie oświadczeń woli w imieniu Zakładu, oraz zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
 5. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.

Rozdział IV
Mienie Zakładu. 

$ 9

1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym.

2. Do mienia Zakładu stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

3. Wykaz mienia Zakładu jest integralną częścią niniejszego Statutu.

Rozdział V
Działalność Zakładu.

$ 10

1. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Kierownik w granicach udzielonego przez Zarząd Gminy pełnomocnictwa.

2. Główny Księgowy oraz pełnomocnicy działają w granicach ich umocowania.

3. Przy działaniach zmierzających do zaciągania zobowiązań finansowych niezbędne jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego.

4. Kierownik Zakładu może w miarę potrzeb ustanawiać pełnomocników.

5. Udzielanie pełnomocnictwa ze wskazaniem jego zakresu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 $ 11

1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego.

2. Plan rzeczowo-finansowy Zakładu zatwierdza Zarząd Gminy.

3. Zakład prowadzi pełną i rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu, budżetem gminy prowadzi Skarbnik-

$ 12

Dochodami Zakładu są :

 1. należności za świadczone usługi,
 2. dotacje z budżetu gminy,
 3. inne wpływy i dochody.

$ 13

Odrębne przepisy regulują działalność Zakładu w zakresie:

 1. Planowania i sprawozdawczości statystycznej.
 2. Rachunkowości, finansowania i rozliczeń z budżetem gminy.
 3. Ustalania cen.
 4. Wynagradzania pracowników.
 5. Obronności kraju.

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością Zakładu.

$ 14

Nadzór i kontrolę nad działalnością Zakładu, ocenę prawidłowości gospodarowania oraz ocenę pracy Kierownika dokonuje Zarząd Gminy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

$ 15

 1. Kierownik Zakładu ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
 2. Kierownik Zakładu upoważniony jest do przedstawiania Zarządowi Gminy propozycji zmian w statucie.
 3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

Wice Przewodniczący Rady Gminy Józef Kurośdata wytworzenia2005-05-31
data udostępnienia2005-05-31
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin317
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@