Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Jednostki  / Jednostki organizacyne  / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Uchwala Nr VII / 68 / 2003 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 kwiecień 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej.

Działając na podstawie art. 7 ust l pkt 6, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U, z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 64 póz. 414 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:

1.

Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.

3.

Traci moc Uchwała Nr YI/46/93 Rady Gminy w Czarnej z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej.

4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Janusz Cieśla

Załącznik do Uchwały Nr VII / 68 /2003 Rady Gminy w Czarnej

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej

I. Postanowienia ogólne

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej, nazwa skrócona “GOPS", jest
jednostką organizacyjną Gminy Czarna.

2.

Siedzibą GOPS jest wieś Czarna, a zasięg działania obejmuje cały obszar gminy Czarna.

3.

GOPS posługuje się pieczątką nagłówkową o treści “Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej".

U. Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4.

1. Do podstawowej działalności GOPS należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa z zakresu pomocy społecznej. Zadania te obejmują w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
 • w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudzanie aktywności społecznej dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
 • współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, kościołami, fundacjami w zakresie organizacji pomocy społecznej.

2. GOPS realizuje niżej wymienione zadania zlecone gminie :

 1. przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne, przysługujące dodatki do świadczeń,
 2. przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe, gwarantowane okresowe i specjalne okresowe,
 3. przyznaje i wypłaca okresowe i jednorazowe zasiłki macierzyńskie,
 4. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe i inne osoby,
 5. opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 6. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
 7. przyznaje zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego,
 8. wykonuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

3. GOPS realizuje niżej wymienione zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej:

 1. organizuje schronienie, posiłki, niezbędne ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 2. świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania,
 3. udziela zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 4. udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 5. wykonuje pracę socjalną
 6. sprawia pogrzeb osobie na którą nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, na którą nie przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego np.: bezdomnej, samotnej, utrzymującej się wyłącznie ze środków GOPS oraz osobom nieznanym,
 7. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe i specjalne celowe,
 8. przyznaje pomoc rzeczową,
 9. przyznaje pomoc w naturze i na ekonomiczne usamodzielnienie,
 10. przyznaje i wypłaca zasiłki, pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie,
 11. wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb społeczności gminy.

III. Struktura organizacyjna.

5

 1. Pracą GOPS kieruje kierownik, którego zatrudnia Wójt Gminy.
 2. Kierownik GOPS zatrudnia pracowników socjalnych, opiekunki oraz pracowników księgowości i administracyjno-biurowych.
 3. Kierownik GOPS jest przełożonym wszystkich pracowników GOPS.
 4. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych oraz własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.
 5. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

6.

 1. Strukturę organizacyjną GOPS dostosowaną do potrzeb działania określa Regulamin organizacyjny
 2. Regulamin organizacyjny ustala kierownik GOPS.

IV. Gospodarka finansowa.

7.

 1. GOPS prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o fmansach publicznych.
 2. GOPS posiada odrębny rachunek bankowy.
 3. Podstawą działalności GOPS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 4. Plan finansowy GOPS zatwierdza Wójt Gminy.
 5. Do dokonywania zmian w planie finansowym jest upoważniony kierownik jednostki po otrzymaniu uprawnień od Wójta Gminy poza paragrafami zastrzeżonymi przez Radę Gminy.

8

 1. Środki finansowe na realizację zadań zleconych przekazywane s z budżetu Wojewody.
 2. Działalność GOPS w zakresie zadań własnych finansowana jest z budżetu Gminy.

V. Postanowienia końcowe.

9.

 1. Wszelkich zmian w Statucie GOPS dokonuje się w sposób przewidziany do jego uchwalenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa o pomocy społecznej.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Janusz Cieśla

Uchwała Nr XI / 103/2003 Rady Gminy Czarna z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/ 68 / 2003 Rady Gminy Czarna z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej.

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 6, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samosądzie gminnym / tj Dz. U. z 2001 roku Nr 42 póz. 1591 z póżn.zmn./oraz art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 1998 roku Nr 64 poz.414 z późn.zmn./ Rada Gminy w Czarnej uchwala,co następuje:

1.

l. Dokonuje się w treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej następujących zmian:

 • w 3 kropkę skreśla się i dodaje się słowa : “ i działa na podstawie :
 • ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej / t.j. Dz.U. z 1998 roku Nr 64 póz. 414 z późn.zmn.//
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /1. j. Dz. U. z --2001 roku Nr 42, póz. 1591 z późn.zmn./,
 • ustawy z dnia 28 listopada 1998 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 póz. 148 z późn.zmn./ - innych obowiązujących przepisów prawa.
 • w 4 ust.2 pkt l skreśla się słowa : “ przysługujące dodatki socjalne",
 • w 4 ust.2 pkt 4 dodaje się słowa ......według ustawy o pomocy społecznej “,
 • w 4 ust.3 po punkcie 5 dodaje się punkt 5 a o treści : “5a/ organizuje oraz prowadzi środowiskowe domy samopomocowe",
 • w 4 ust.3 po punkcie 10 dodaje się pkt 10 a o treści: “10 a/ Prowadzi Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kieruje do innych osoby wymagające opieki “.

2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr Vn / 68 / 2003 Rady Gminy Czarna z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu GOPS w Czarnej pozostają bez zmian.

3.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu GOPS w Czarnej uwzględniający dodane w l niniejszej uchwały zmiany.

4.

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Janusz Cieśladata wytworzenia2005-05-31
data udostępnienia2005-05-31
sporządzone przez
opublikowane przezMateusz Kusek
ilość odwiedzin265
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6 , 39-215 Czarna, tel.: , fax: +48 14 676 14 42, sekretariat@czarna.com.pl, www.czarna.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@